Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 12 lần 27 lần 41 lần 80 lần
1 2 lần 12 lần 27 lần 33 lần 80 lần
2 8 lần 7 lần 16 lần 47 lần 73 lần
3 5 lần 7 lần 16 lần 27 lần 73 lần
4 1 lần 16 lần 34 lần 37 lần 90 lần
5 7 lần 16 lần 34 lần 49 lần 90 lần
6 9 lần 10 lần 19 lần 41 lần 72 lần
7 5 lần 10 lần 19 lần 36 lần 72 lần
8 6 lần 5 lần 24 lần 34 lần 70 lần
9 3 lần 5 lần 24 lần 33 lần 70 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc