Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 25 lần 33 lần 33 lần
1 5 lần 5 lần 16 lần 30 lần 30 lần
2 12 lần 12 lần 27 lần 40 lần 40 lần
3 6 lần 6 lần 23 lần 33 lần 33 lần
4 5 lần 5 lần 22 lần 35 lần 35 lần
5 6 lần 6 lần 20 lần 41 lần 41 lần
6 13 lần 13 lần 35 lần 51 lần 51 lần
7 6 lần 6 lần 18 lần 36 lần 36 lần
8 9 lần 9 lần 26 lần 35 lần 35 lần
9 11 lần 11 lần 31 lần 44 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 18 lần 39 lần 55 lần 55 lần
1 4 lần 10 lần 17 lần 24 lần 24 lần
2 15 lần 24 lần 43 lần 31 lần 31 lần
3 4 lần 6 lần 13 lần 40 lần 40 lần
4 7 lần 7 lần 18 lần 37 lần 37 lần
5 12 lần 12 lần 27 lần 31 lần 31 lần
6 7 lần 7 lần 22 lần 34 lần 34 lần
7 6 lần 6 lần 18 lần 40 lần 40 lần
8 8 lần 8 lần 20 lần 20 lần 20 lần
9 10 lần 10 lần 26 lần 26 lần 26 lần