Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 28 lần 28 lần
1 28 lần 28 lần 28 lần 28 lần 28 lần
2 28 lần 28 lần 28 lần 34 lần 34 lần
3 34 lần 34 lần 34 lần 34 lần 34 lần
4 34 lần 34 lần 34 lần 24 lần 24 lần
5 24 lần 24 lần 24 lần 24 lần 24 lần
6 24 lần 24 lần 24 lần 30 lần 30 lần
7 30 lần 30 lần 30 lần 30 lần 30 lần
8 30 lần 30 lần 30 lần 37 lần 37 lần
9 37 lần 37 lần 37 lần 37 lần 37 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 37 lần 3 lần 16 lần 34 lần 73 lần
1 73 lần 3 lần 16 lần 25 lần 73 lần
2 73 lần 1 lần 13 lần 40 lần 65 lần
3 65 lần 1 lần 13 lần 22 lần 65 lần
4 65 lần 4 lần 20 lần 29 lần 82 lần
5 82 lần 4 lần 20 lần 34 lần 82 lần
6 82 lần 2 lần 15 lần 37 lần 61 lần
7 61 lần 2 lần 15 lần 22 lần 61 lần
8 61 lần 61 lần 11 lần 28 lần 66 lần
9 66 lần 66 lần 11 lần 26 lần 66 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc