Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 57 lần 57 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
9 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần