Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 52 lần 52 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần