Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 29 lần 29 lần
1 29 lần 29 lần 29 lần 29 lần 29 lần
2 29 lần 29 lần 29 lần 40 lần 40 lần
3 40 lần 40 lần 40 lần 40 lần 40 lần
4 40 lần 40 lần 40 lần 27 lần 27 lần
5 27 lần 27 lần 27 lần 27 lần 27 lần
6 27 lần 27 lần 27 lần 33 lần 33 lần
7 33 lần 33 lần 33 lần 33 lần 33 lần
8 33 lần 33 lần 33 lần 38 lần 38 lần
9 38 lần 38 lần 38 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 38 lần 8 lần 19 lần 36 lần 75 lần
1 75 lần 8 lần 19 lần 28 lần 75 lần
2 75 lần 2 lần 14 lần 41 lần 68 lần
3 68 lần 2 lần 14 lần 23 lần 68 lần
4 68 lần 8 lần 24 lần 33 lần 86 lần
5 86 lần 8 lần 24 lần 37 lần 86 lần
6 86 lần 5 lần 16 lần 39 lần 66 lần
7 66 lần 5 lần 16 lần 29 lần 66 lần
8 66 lần 1 lần 14 lần 29 lần 67 lần
9 67 lần 1 lần 14 lần 29 lần 67 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc